Pavimentació a la A-42 (Carretera de Toledo)

15-02-2019
Al setembre de 2018, la delegació de Tecnofirmes Madrid ha realitzat una important obra per a l'Ajuntament de Madrid, en la que s'han posat a obra unes 4.000 tonelades de mescles asfàltiques en calent tecnològicament avançades des del punt de vista dels materials utilitzats. També des d'un punt de vista de preservació del Medi Ambient.

S'ha realitzat la pavimentació de la A-42 (Carretera de Toledo) al tram urbà comprès entre la M-30 i la Plaza de Fernández Ladreda.

Originalment al projecte es realitzaba, posteriorment a un apedaçat y reposició amb mescles convencionals per la millora de superfícies i regularitat, una estesa de capes discontínues amb betum modificat, fibres de cel·lulosa i àrids pòrfids.

Com a aportació tècnica novedosa, se li proposa a l'Ajuntament de Madrid la realització d'una de les dues calçades amb una mescla nova fabricada amb betum convencional, però modificada amb pols de pneumàtic.

A més, d'aquesta manera, es podría comprovar amb el pas del temps el comportament diferencial d'aquestes mescles, comparant la seva durabilitat, control de la fisuració, resistència a la fatiga, etc.

Es va realitzar una SMA 11 surf 50/70C 15, àrid pòrfid de la nostra cantera de Villacastín (ARVISA, propietat de Tecnología de Firmes, S.A.) y amb additiu RARX de pols de pneumàtic (additiu amb el 60% de pols de cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús NFU'S)

Conjuntament amb l'Ajuntament de Madrid, Cirtec, CEMOSA y per descomptat Tecnología de Firmes, es realitzarà durant els propers mesos i anys un seguiment del comportament.

L'import de l'obra ha estat de 415.000 euros, s'ha realitzar en dues setmanes, amb dobles equips d'estesa i amb sitja de transferència per millorar la uniformitat i la rasant. 
Tornar