Nota Legal

El present avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i utilització del lloc web https://www.tecnofirmes.es/ que Tecnologia de fermes, S.A posa a la disposició dels usuaris

Dades fiscals

 • Titular: TECNOLOGIA DE FIRMES,S.A.
 • NIF: A85058618
 • DAdreça: C/ Ignacio Ellacuría, nº 3 locales 11-12, 28017, Madrid
 • Telèfon: 911291291
 • Registre mercantil o autorització
  administrativa: Registre Mercantil de Madrid, Tom 24.219 general de la Secció 8 del Llibre de Societats, foli 20, fulla núm. M435239, inscripció 1ª
 • Activitat: Edificació i asfaltat de carreteres. Construcció d'autopistes, carreteres, camps de aterratge, vies fèrries i centres esportius

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El portal web https://www.tecnofirmes.es/ té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de l'activitat que Tecnologia de firmes, realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.

L'ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense
perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través de https://www.tecnofirmes.es/.

El titular d'https://www.tecnofirmes.es/ es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, *modicaciones i actualitzacions de la informació continguda o de la *conguración i presentació d'aquesta.
A fi de mantenir actualitzada la informació publicada en https://www.tecnofirmes.es/, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de Tecnologia de firmes, S.A, Tecnologia de firmes, o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc web.

Tecnologia de firmes, S.A prohibeix expressament la realització de "framing" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, conguració original o continguts del nostre lloc web.

L'ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï prèvia i expressa
autorització del titular del lloc web.

Únicament s'autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

Es mantingui la integritat dels continguts, documents o *grácos.
Se citi expressament al titular del lloc web com a font i origen d'aquells.
El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els objectius de la Web i/o activitat del titular del lloc web.

No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o
descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per Tecnologia de firmes, S.A prèvia i expressament.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, Tecnologia de firmes, S.A reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web https://www.tecnofirmes.es/ l'existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport,
patrocini o recomanació.

Tecnologia de firmes, S.A declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb nosaltres

RESPONSABILITAT


Tecnologia de firmes, S.A no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a https://www.tecnofirmes.es/ni , en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Tecnologia de firmes, S.A desenvolupa els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a https://www.tecnofirmes.es/ , com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de la exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

Tecnologia de firmes, S.A no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent en la pàgina Web https://www.tecnofirmes.es/.

No obstant això, i en compliment del que es disposa en la LSSI, Tecnologia de firmes, S.A se posa a la disposició de tots els usuaris autoritats i forces de seguretat col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta clasicació li preguem que es posi en contacte amb nosaltres.

Tecnologia de firmes, S.A no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en https://www.tecnofirmes.es/, pel que en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS


Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Tecnologia de firmes, S.A, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no podem assumir cap responsabilitat per el contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el titular del lloc web i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars de altres llocs on es trobin. El titular del lloc web tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús d'aquesta.

Els enllaços al lloc web https://www.tecnofirmes.es/ hauran de respectar les següents condicions:

 • L'establiment de l'enllaç no suposarà cap mena d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Tecnologia de firmes, S.A de la pàgina que realitza l'enllaç.
 • La pàgina Web en la qual s'estableixi el *hiperenlace no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • El titular del lloc web podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu Web, sense necessitat d'al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la noticació del titular del lloc web.
 • No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment del hipervincle pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina Web del hipervincle.

La pàgina Web en la qual s'estableixi el hipervincle no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al titular del lloc web ,excepte aquells signes que formin part del mateix hipervincle.

DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA WEB

Tecnologia de fermes, S.A no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Pàgina , als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Per consegüent, Tecnologia de fermes, S.A no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en EL USUARI que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. 

Tecnologia de fermes, S.A exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i a els Continguts.

La funció dels hipervincles que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres
Web que contenen informació sobre la matèria. Dits hipervincles no constitueixen suggeriment ni cap recomanació. 

Tecnologia de firmes, S.A tampoc es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fichers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de:

 • La presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web. 
 • Un mal funcionament del navegador o l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Tecnologia de firmes, S.A no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat de els hipervincles ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fichers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per part de Tecnologia de firmes, S.A de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Tecnologia de firmes, S.A no es fa responsable de els possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina , ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (maquinari i programari), els fichers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

QUALITAT DE LA PÀGINA

Donat l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina , Tecnologia de fermes,
S.A realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels continguts.

La informació continguda en les pàgina s que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Tecnologia de fermes, S.A exclou tota responsabilitat per les decisions que L'USUARI pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la pàgina . La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització de els Continguts.

DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Tecnologia de firmes, S.A no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol de els Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible,Tecnologia de firmes, S.A advertirà prèviament la terminació o suspensió de la pàgina .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per a aquells casos que es recaptin, tractin o emmagatzemin dades personals, es farà de conformitat amb la Política de Privacitat publicada al peu o footer del present lloc web.

MODIFICACIÓ DE L'AVÍS LEGAL

Amb la fi de millorar les prestacions del lloc web https://www.tecnofirmes.es/, Tecnologia de fermes, S.A se reserva la facultat de efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modicacions i actualitzacions de la informació continguda en el
lloc web, de la conguració i disseny d'aquest i del present avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars. Per tant, L'USUARI ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.

JURISDICCIÓ

Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Madrid, Espanya renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE


La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'https://www.tecnofirmes.es/, serà la legislació espanyola. 

Reservats tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.
En cas de traducció del present document a qualsevol idioma i  contradicció amb la versió original en espanyol, prevaldrà aquesta última.