Reforç carretera CM‐4004 (Numancia de la Sagra ‐ Pantoja)

29-03-2019
Les obres van consistir en el reforç de la carretera CM-4004 des de l'enllaç amb l'A-42 finalitzant un cop acabada la travessia de Pantoja.Es realitzat un fresat i reposició de ferm de les zones deteriorades i posteriorment una mescla bituminosa especial antifissures rugosa tipus AC16Surf PMB 45 / 85-70 d'elevat percentatge de betum modificat amb polímers tipus elastomèric d'altes prestacions (5,7%) i d'alta viscositat. Amb això es va aconseguir: Millora de l'estat de la carretera i capacitat estructural del ferm, la millora de nivells de seguretat viària i de confort d'ús, la millora de la visibilitat de traçat de la calçada i de la senyalització, abalisament i cartelleria a més de la col·locació de sistemes de protecció per a motoristes. També es va aconseguir la repavimentació de la travessia de Pantoja i la millora d'accessos a Numancia de la Sagra mitjançant la construcció d'una nova rotonda. Les principals magnituds de l'obra han estat:
- Fresat de ferm deteriorat 245.665,48 m2xcm
- M.B.C. en reposició zones fresades 15.0190 tones
- M.B.C. anti fissures rugosa 8.945 tonesM.B.C. convencional en nova glorieta 1.468 tones
- Marques vials reflexives termoplàstiques 24.450 m
- Barrera metàl·lica de seguretat 1.680 m
- Pantalla SMP protecció motoristes 500 m
Tornar