Asfaltat de diversos túnels a Madrid

12-08-2019
La Delegació de Madrid de Tecnologia de Firmes ha realitzat durant el mes d'agost de 2019, l'execució de l'asfaltat de diversos túnels a Madrid, dins del contracte de conservació de passos inferiors de Madrid. L'elecció de la mescla bituminosa a estendre ha estat una de les parts més complicades, ja que es requeria el major nivell de macrotextura superficial possible, pero sense deixar de ser una barreja drenant i amb gruix molt petit per no haver de fresar molt, ja que la longitud d' alguns dels túnels així com el seu gàlib, no permetia la utilització de la maquinària habitual.Finalment s'ha optat per una M-8, àrid molt seleccionat en la seva fracció 4-8, porfídic, amb un betum d'alta viscositat ELASTER RAF AV (PMB 45 / 80-75), en un gruix de 2,5 cm. En ser un dels túnels, concretament el de Maria de Molina molt llarg, uns 1.300 metres i amb gàlibs molt petits, en alguns punts de 3,5 metres, la maquinària a utilitzar ha hagut de veure's completada de la següent manera: L'equip d'estesa ha estat l'habitual, però l'alimentació s'ha realitzat amb 4 dúmpers de 9 tones que es carregaven en una de les boques del túnel, ja que els camions no podien accedir-hi. Per evitar les segregacions i diferències de temperatura s'ha utilitzat una sitja de transferència que transvasava el material dels camions als dúmpers. S'han estès aproximadament unes 700 tones. D'aquesta manera l'obra s'ha realitzat a satisfacció del client Ajuntament de Madrid.
Tornar